"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ hai, 7/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 408

TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI "TÔI YÊU VIỆT NAM" - Năm học 2015- 2016 - (1)

1. BỘ CÂU HỎI VỀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/0B7VpPDILKp32RGRkRHlaLWhNQ1E/view?usp=sharing

 

2. BỘ CÂU HỎI VỀ CUỘC THI "TÔI YÊU VIỆT NAM"

https://drive.google.com/file/d/0B7VpPDILKp32dE5pTzF0UGFCOEE/view?usp=sharing

 

3. HỎI ĐÁP VỀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - NĂM 2014

https://drive.google.com/file/d/0B7VpPDILKp32TnJibDR5eUluN0k/view?usp=sharing

 

4. LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

https://drive.google.com/file/d/0B7VpPDILKp32Sy1WUGpDLXhvSGM/view?usp=sharing

 

5. TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP VIỆT NAM

https://drive.google.com/file/d/0B7VpPDILKp32YUpYYWdIVFBFSDQ/view?usp=sharing

 

6. TÓM TẮT LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B7VpPDILKp32Wm8tUXdiZzF4clU/view?usp=sharing

87