"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ sáu, 29/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 276

Kế hoạch số 2639/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

86