"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
TỔ TOÁNTỔ VẬT LÝ
TỔ HÓATỔ NGỮ VĂN
TỔ ANH VĂN TỔ SỬ - GDQP
TỔ ĐỊATỔ SINH
TỔ TIN HỌCTỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TỔ THỂ DỤCTỔ QUẢN LÝ HỌC SINH

163