"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ ba, 2/11/2021, 21:57
Lượt đọc: 57

#Học online Tuần 09#Hóa học 12#Amino Axit#GVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo

Tác giả: PHAN VĂN PHONG

87