"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ hai, 27/9/2021, 19:38
Lượt đọc: 32

#Học online #Hóa học 11# Hóa học 11 - Sự điện ly của nước, ph - chất chỉ thị axit, bazo- GVTH: Nguyễn Tiến Thịnh

Tác giả: PHAN VĂN PHONG

87