"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ hai, 27/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 172

Về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng Giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163