"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo" (Pestalogi)
Thứ hai, 7/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 1904

Tài liệu các mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Danh sách Tài liệu BDTX khối Trung học phổ thông

(mật khẩu mở tài liệu:123456)

THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông

(Tải file)

THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT

(Tải file)

THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt

(Tải file)

THPT4: Phương pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT

(Tải file)

THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT

(Tải file)

THPT6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT

(Tải file)

THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT

(Tải file)

THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

(Tải file)

THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

(Tải file)

THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT

(Tải file)

THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

(Tải file)

THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT

(Tải file)

THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong kế hoạch xây dựng kế hoạch dạy học

(Tải file)

THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

(Tải file)

THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT

(Tải file)

THPT16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT

(Tải file)

THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

(Tải file)

THPT18: Phương pháp dạy học tích cực

(Tải file)

THPT19: Dạy học với CNTT

(Tải file)

THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT

(Tải file)

THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

(Tải file)

THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

(Tải file)

THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

(Tải file)

THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

(Tải file)

THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT

(Tải file)

THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục

(Tải file)

THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

(Tải file)

THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

(Tải file)

THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

(Tải file)

THPT33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm

(Tải file)

THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

(Tải file)

THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT

(Tải file)

THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

(Tải file)

THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT

(Tải file)

THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

(Tải file)

THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

(Tải file)

THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

(Tải file)

CHÚ Ý: Hiện nay (26/5/2014) địa chỉ liên kết để tải tài liệu ở trên của Bộ Giáo Dục đang bị lỗi không tải được.

Thầy, Cô vào liên kết sau để tải toàn bộ 41 modul của THPT về giải nén và vẫn cần password 123456 để xem: (Tải toàn bộ 41 modul)

86